תקנון האתר ומדיניות פרטיות

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ (להלן: “החברה”) בכתובת: doritdoron.co.il (להלן: ” האתר”).

דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ מעמידה באמצעות האתר לקהל לקוחותיה מערך אספקת הזמנות למוצריה.

כללי

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש (להלן: “המשתמש”) ובין החברה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, נא קרא תקנון זה במלואו ובעיון.

כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

החברה רשאית לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו הוראות התקנון.

שימוש באתר

השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ואינה מיועדת למכירה סיטונאית. חל איסור לעשות שימוש באתר לצורך הפצת מוצרים לצד ג’ ו/או לצורך קיום עסק כלשהו שעניינו מכירת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.

זמני אספקה

זמן האספקה המשוער הינו עד 14 ימי עסקים (בהתאם לזמן הנקוב לכל מוצר ולתנאים המפורטים בנוגע לשיטת השילוח) מרגע אישור קבלת ההזמנה, אישור התשלום, ובשעות הפעילות. בישובים ‘מרוחקים’ אשר שליחינו מגיעים אליהם בתדירות נמוכה יתכנו עיכובי אספקה של 1-2 ימי עבודה נוספים על זמן המשלוח הנקוב. יודגש כי החברה אינה מתחייבת למועד אספקה ולא תהא אחראית לאיחורים באספקה.

מחירים

כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. בהגיעך לקופה, תוצג בפניך אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים. מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מע”מ כחוק. האתר מציע לעיתים מוצרים במחירים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע תחום במסגרת זמן והאפשרות לרכישה מתאפשרת במועדים אלו בלבד, והכל בכפוף לתקנון המבצע ו/או לתנאי המבצע המפורסמים באתר.

רכישה

פעולת הרכישה תאושר רק עם קבלת אישור עסקה מחברת האשראי, באמצעותו שולמה התמורה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

חסימת משתמש ו/או ביטול הזמנה

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימתו, לרבות, (ומבלי לגרוע) בכל אחד מהמקרים הבאים:

 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי מתנאי תקנון זה.

המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי.

המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או מטעים.

במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו.

אם יתברר כי ביצוע ההזמנה היה כרוך בביצוע פעולה לא חוקית או מנוגדת לתנאי התקנון.

הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת אצל החברה, על פי שיקול דעתה של החברה.

חוסר זמני/ קבוע במלאי

המשתמש מודע ומסכים לכך כי לעיתים ייתכן שמוצרים מסוימים המופיעים באתר יאזלו מהמלאי אצל החברה והחברה אינה מתחייבת כי מוצר מסוים נמצא בכל עת במלאי. החברה אינה מבטיחה קיומו של מלאי מספק בכל העת, ואין להסתמך על כך.

אם יתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה  להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך, החברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. במקרה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה  בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח וכיו”ב.

מדיניות ביטול והחזרה

מדיניות הביטול כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר או להחזירו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר ובתנאי שהמשתמש יחזירם לחברה כשהמוצר לא נפגם, לא נפתח ולא נעשה בו כל שימוש;

ביטול הזמנה של מוצרים ייעשה באמצעות פנייה ישירה לשירות הלקוחות של החברה (לפי פרטי ההתקשרות המופיעים בתקנון זה).

עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח.

הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה.

סודיות ופרטיות

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, אולם באם תימנע ממסירת פרטים אישיים מסוימים ייתכן ולא נוכל לספק לך את המידע או השירותים המבוקשים על ידך.

החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתמש ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר (להלן: “המידע”) ללא הסכמת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש (א) לצורך מתן שירות למשתמש ו/או (ב) נדרש עפ”י דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כדי למנוע הפרות של תקנון זה ו/או (ג) לצורך תקשורת עם המשתמש לרבות משלוח הודעות ו/או דברי פרסומת, ו/או (ד) לפי המותר בתקנון זה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ו/או לספקים הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או של ספקי החברה הפועלים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר לחברה לשמור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות המוחזקות על ידי החברה ו/או על ידי בעלת השליטה בה.

החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצורך מידע סטטיסטי והרגלים הקשורים בשימוש באתר כמו גם לצורך שיפור ותחזוקת האתר, וכן מסירת מידע כאמור לגורמים אחרים (ללא פרטי המשתמש).

ככל שהמשתמש “יסמן” אפשרות זו בתהליך ההרשמה לאתר, המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת ו/או מידע מהחברה והוא מאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתה של החברה, הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מהקבוצה אליה משתייכת החברה.

מוסכם כי המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של החברה ובמקרה כזה לא יישלחו למשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של החברה ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה ונתונים אודות פעולותיו.

המשתמש מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת ו/או לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית, לרבות עקב העברתו לצד שלישי.

המשתמש מאשר לחברה להעביר את פרטיו לספקים לצורך אספקת המוצרים, חברות האשראי על מנת לאשר את ביצוע עסקת הרכישה וכן לשמור את פרטי הרכישות שלו לצורך מתן שירות באתר.

אחריות

השימוש והצריכה של מוצרים הנמכרים באתר נעשה על אחריותו של המשתמש בלבד וזאת בהתאם להוראות השימוש המדויקות המצוינות על גבי אריזות המוצרים.

על המשתמש לקרוא בעיון את הוראות השימוש למוצר, רשימת המרכיבים המלאה וכן את האזהרות לשימוש במוצר, כפי שמופיעות על אריזת המוצר לפני התחלת השימוש בו. 

אם ידועה רגישות לאחד מהרכיבים, אין להשתמש במוצר.

חלק מהמוצרים מכילים תמציות צמחים בריכוז גבוה ולכן מומלץ לבצע בדיקת רגישות על שטח קטן של העור (למשל על הזרוע) לפני שימוש ראשון במוצר.

למרות כל האמור בתקנון זה, סך כל אחריות דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ בגין כל נזק אשר ייגרם לכל משתמש מוגבל למחיר המוצר נשוא העילה אשר הקימה אחריות כאמור.

מידע באתר

באתר תמצא/י מידע המתפרסם על ידי דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ ו/או ספקים ו/או גופים העובדים עימה, דוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיוצ”ב. אנו משקיעים מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, אנו מתנצלים מראש אם חלילה, נפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או      אי-דיוקים.

המידע המתפרסם באתר אינו מהווה ייעוץ רפואי

תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

אספקת מוצרים

במידה ויתברר ל דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ כי אינה יכולה, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפות מראש, תהיה דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ  רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

במידה ובוטלה העסקה, כאמור לעיל, תשיב דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

 אישור התקנון: בעת ביצוע הרכישה, מצהיר המזמין כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ. כמו כן, מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות דורית דורון קוסמטיקה טבעית בע”מ ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעים באתר, אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה , לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה ו/או פרסום בדרך כלשהי, אלא בקבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומבעוד מועד.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, בכתב ומבעוד מועד.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם.

 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל לאלתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, כל גישה של משתמש ו/או כל תוכן מהאתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר. משתמש לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר במידה והחברה החליטה לחסום אותו.

סמכות שיפוט

על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

שירות לקוחות

בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני 

[email protected] או בטלפון 0525-338864